Laden...Even geduld aub...

Categorie├źn

service.jpg

Onze nieuwsbrief


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, orders en overeenkomsten, waarbij BHS Grootkeukentechniek BV (hierna te noemen: "BHS") als partij optreedt. Deze voorwaarden zijn tussen BHS en haar wederpartij (hierna te noemen "afnemer") onverkort van toepassing, tenzij BHS schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking van één of meer voorwaarden.

1.2 Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de afnemer zijn in de relatie van BHS tot deze afnemer niet van toepassing, tenzij BHS de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 : Prijzen
2.1 Tenzij in prijscouranten, prijsopgaven of orderbevestigingen anders is vermeld, zijn de door BHS opgegeven prijzen exclusief Omzetbelasting. Voor onderdelen leveranties worden order en/of verzendkosten in rekening  gebracht.
 
2.2 Tenzij anders is overeengekomen, heeft BHS het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, verkoopprijzen, kortingen en verkoopsvoorwaarden aan te passen en zijn op de dag van levering geldende prijzen, kortingen en verkoopvoorwaarden van toepassing. De afnemer heeft alsdan het recht om, tenzij de aanpassing te zijnen voordeel strekt, de reeds gegeven orders, voor zover niet afgeleverd, te annuleren binnen 8 dagen nadat BHS de afnemer van de verandering op de hoogte heeft gesteld dan wel nadat de afnemer redelijkerwijs bekend is geworden met de aanpassing. Geen recht op annulering bestaat indien de aanpassing is veroorzaakt door enige van overheidswege opgelegde kostprijsverhogende belasting, heffing of invoerrecht.

Artikel 3 : Levertijden
Levertijden gelden steeds als zijnde bij benadering opgegeven. BHS is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt als gevolg van overschrijding van een opgegeven levertijd, tenzij deze overschrijding is te wijten aan opzet en/of grove schuld van BHS.

Artikel 4 : Transportschade manco's en vermissing
Transportschade of manco's dienen door de afnemer onverwijlt na ontvangst aan BHS en de vervoerder gemeld te worden, met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van BHS of van de vervoerder. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt, komt het risico van transportschade, manco's en van vermissing voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 : Overige klachten
Overige klachten over eventueel verkeerde uitvoering van bestellingen of over ondeugdelijke levering moeten binnen vijf dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk worden ingediend.

Artikel 6 : Betaling
6.1 Betalingen dienen zonder enige korting, opschorting of verrekening contant dan wel uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden, tenzij BHS anders bedingt. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is gedurende de periode dat hij in verzuim is aan BHS een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een maand. Bij verzuim van de afnemer heeft BHS onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht aan de afnemer alle terzake van de incasso en de bewaring van haar rechten gemaakte kosten, waaronder begrepen haar kosten van advocaten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden daarbij gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van BHS de werkelijke kosten op te vorderen voor zover deze hoger zijn.

6.2 De afnemer is gehouden voor de nakoming van zijn verplichtingen op eerste verzoek van BHS voldoende zekerheid te stellen indien BHS op redelijke grond twijfelt of de afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.
BHS is steeds gerechtigd alvorens te leveren of de overeenkomst na te komen of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud
7.1 Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
 
7.2 De koper is vóór de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken.

7.3 Indien de koper de door ons geleverde zaken vervreemd, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden.          
Wij kunnen verlangen dat de koper de overdracht aan haar afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van onze rechten.

7.4 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance, of aanvraag van surséance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de koper, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd of uitgevoerd moet worden te annuleren en het mogelijke geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderden onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
In die gevallen is elke vordering welke wij op de koper hebben onmiddellijk opeisbaar. Koper zal ons onvoorwaardelijk in de gelegenheid stellen om onze eigendommen terug te nemen.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid
8.1 BHS garandeert dat door haar geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Indien zich niettemin gebreken voordoen als gevolg van reparatie of materiaalfouten, dan zal BHS deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen, naar gelang en overeenkomstig de voor de betrokken zaak bij BHS geldende of bij ontstentenis daarvan gebruikelijke garantievoorwaarden.
Voor zover uit genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering / reparatie, met uitzondering van serviceonderdelen.
Tot enigerlei verdergaande verplichting, zoals schadevergoeding of terugname van de geleverde zaak, zal BHS nimmer gehouden zijn. Ontbinding van de overeenkomst door de afnemer is uitgesloten. Zaken of onderdelen van zaken die ingevolge garantie of ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van BHS.
BHS kan als voorwaarde voor nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat de voor garantie in aanmerking komende zaak franco aan haar of een door haar op te geven adres wordt toegezonden of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven.

8.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor BHS in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal BHS niet aansprakelijk zijn. Afnemer vrijwaart BHS ter zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden, met uitzondering van die welke gebaseerd zijn op afdeling 6.3.3 van het NBW.

Artikel 9 : Ontbinding
BHS heeft het recht zonder nadere ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring de met de betrokken afnemer gesloten overeenkomsten of een deel daarvan ontbonden te verklaren, en/of door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen en/of onmiddellijke betaling te verlangen van al hetgeen de afnemer aan haar verschuldigd is, indien:
    a. de afnemer één van zijn verplichtingen jegens BHS niet nakomt;
    b. de afnemer surséance van betaling aanvraagt;
    c. door of tegen de afnemer een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend;
    d. de afnemer nalaat de in artikel 7.2 bedoelde zekerheid te stellen;
    e. door derden ten laste van de afnemer beslag wordt gelegd op aan BHS toebehorende zaken.
Deze bevoegdheid van BHS laat andere aan BHS toekomende rechten onverlet.

Artikel 10 : Overige bepalingen
10.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. opgenomen in prijscouranten en circulaires gelden slechts bij benadering. BHS blijft bij uitsluiting van derden rechthebbende op alle door BHS verstrekte brochures, tekeningen, schema's, ontwerpen, materiaallijsten enz.
Zij mogen zonder haar toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik van de afnemer en mogen niet aan derden worden getoond, ter hand gesteld, of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de afnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor zij door BHS verstrekt zijn.

10.2 De afnemer zal zich onthouden van alle handelingen die het bedrijf van BHS of door haar gevoerde merken schaden en afbreuk doen aan het beeld van hoogwaardige producten/diensten dat de door BHS verkochte en geleverde zaken hebben en welk beeld door BHS nadrukkelijk wordt nagestreefd.

Artikel 11 : Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en) tussen BHS en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit een overeenkomst tussen partijen en uit deze voorwaarden of daarmee verband houden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement den Bosch, tenzij het geschil op grond van de Wet aan de Kantonrechter dient te worden voorgelegd.

BHS Grootkeukentechniek BV